Terms of Service

Definities Oryza Rosa: Oryza Rosa, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 81820380. Klant: degene met wie Oryza Rosa een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Oryza Rosa en klant samen. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oryza Rosa. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. Prijzen Alle prijzen die Oryza Rosa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Oryza Rosa hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Oryza Rosa te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Oryza Rosa niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. Monsters en modellen Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. Betalingen en betalingstermijn Oryza Rosa mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Oryza Rosa de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Oryza Rosa behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Gevolgen niet tijdig betalen Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Oryza Rosa gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Oryza Rosa. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Oryza Rosa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Oryza Rosa op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Oryza Rosa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Oryza Rosa te betalen. Recht van reclame Zodra de klant in verzuim is, is Oryza Rosa gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. Oryza Rosa roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Oryza Rosa, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. Herroepingsrecht Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het product niet is gebruikt.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@oryzarosa.com , indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Oryza Rosa, www.oryzarosa.com, kan worden ingevuld. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding van bezorgkosten Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Oryza Rosa heeft geretourneerd, dan zal Oryza Rosa eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Oryza Rosa voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Retentierecht Oryza Rosa kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Oryza Rosa heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Oryza Rosa. Oryza Rosa is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Oryza Rosa te verrekenen met een vordering op Oryza Rosa. Eigendomsvoorbehoud Oryza Rosa blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oryza Rosa op grond van wat voor met Oryza Rosa gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Oryza Rosa zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Oryza Rosa een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Oryza Rosa het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Levering Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij Oryza Rosa, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Oryza Rosa het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Oryza Rosa kan tegenwerpen. Levertijd De door Oryza Rosa opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Oryza Rosa. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Oryza Rosa niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Oryza Rosa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan Oryza Rosa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Bewaring Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. Garantie De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Vrijwaring De klant vrijwaart Oryza Rosa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Oryza Rosa geleverde producten en/of diensten. Klachten De klant dient een door Oryza Rosa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Oryza Rosa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Oryza Rosa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Oryza Rosa in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Oryza Rosa gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Ingebrekestelling De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Oryza Rosa. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Oryza Rosa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Oryza Rosa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Oryza Rosa verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Oryza Rosa Oryza Rosa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Oryza Rosa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Oryza Rosa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Oryza Rosa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Oryza Rosa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Oryza Rosa in verzuim is. Oryza Rosa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Oryza Rosa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Overmacht In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Oryza Rosa in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Oryza Rosa kan worden toegerekend in een van de wil van Oryza Rosa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Oryza Rosa kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Oryza Rosa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Oryza Rosa er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Oryza Rosa is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. Wijziging algemene voorwaarden Oryza Rosa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Oryza Rosa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Oryza Rosa. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Oryza Rosa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oryza Rosa is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.