Servicevoorwaarden

Definities Oryza Rosa: Oryza Rosa, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 81820380. Klant: degene met wie Oryza Rosa een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Oryza Rosa en klant samen. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werken, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten van producten door of namen Oryza Rosa. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitgesloten uit. Prijzen Alle prijzen die Oryza Rosa behandeld zijn in euro's, inclusief zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij expliciet anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Oryza Rosa hanteert voor zijn producten, op zijn website van de middelen die worden gemaakt, kan Oryza Rosa te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten van onderdelen daarvan, de Oryza Rosa kon niet tien keer voorzien van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. Monsters en modellen Heeft de klant een monster of model van een product ontvangen, dan kan hij geen andere rechten ontlenen dan dat het een van de aard van het product is, tenzij partijen expliciet hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster van model overeenkomende stemmen. Betalingen en betalingstermijn Oryza Rosa mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het totale bedrag verlangen. De klantbetalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Oryza Rosa de klant een aanmaning hoeft te sturen cq in gebreke te stellen. Oryza Rosa vergroot zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten van producten. Gevolgen niet tijdig betalen Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan is Oryza Rosa gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Er is sprake van klantverzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand in rekening wordt gebracht. Wanneer de klant verzuim heeft, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele premie verschuldigd aan Oryza Rosa. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Oryza Rosa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting is voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Oryza Rosa op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn deelname aan de uitvoering van de overeenkomst door Oryza Rosa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Oryza Rosa te betalen. Recht van grote reclame de klant in verzuim is, is Oryza Rosa gerechtigd het recht van reclame in te roepen tien gerespecteerd van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. Oryza Rosa roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. massaal de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te receptor aan Oryza Rosa, tenzij partijen overeenkomstig andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. Herroepingsrecht Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het product niet wordt gebruikt.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. De consument kan een beroep doen op het herroepingsrecht via Info@oryzarosa.com, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Oryza Rosa, www.oryzarosa.com, kan worden ingevuld. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het maken van zijn herroepingsrecht te vervalsen aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding van bezorgkosten Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Oryza Rosa heeft gesloten, dan zal Oryza Rosa eventuele door de consument betaalde verzendingen binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig voltooide bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen alleen voor rekening van Oryza Rosa voor zover de volledige bestelling wordt afgesloten. Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor de terugbetaling van de volledige bestelling voor rekening van de consument. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortkomende verbintenis op te schorten. Retentierecht Oryza Rosa kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Oryza Rosa heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht gelijke op grond van gelijke overeenkomsten gedeeltelijke de klant nog betalingen verschuldigd is aan Oryza Rosa. Oryza Rosa is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk maakt als gevolg van het vergroten van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan Oryza Rosa te berekenen met een vordering op Oryza Rosa. Eigendomsvoorbehoud Oryza Rosa blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oryza Rosa op grond van wat voor met Oryza Rosa gesloten overeenkomst dan ook, met voortdurend van tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Oryza Rosa zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen, verkopen, vervreemden of beïnvloedbaar. Indien Oryza Rosa een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, houdt de overeenkomst in als ontbonden en heeft Oryza Rosa het recht om compensatie, gederfde winst en rente te vorderen. Levering Levering vindt plaats zolang de voorraad verbruikt. Levering vindt plaats bij Oryza Rosa, tenzij onderdelen anders zijn gemonteerd. Levering van online gescheiden producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de samengestelde bedragen niet of niet op tijd worden vervuld, heeft Oryza Rosa het recht om zijn verplichtingen op te korten totdat het overeengekomen deel is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Oryza Rosa kan tegenwerpen. Levertijd De door Oryza Rosa minimale leveringen zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding houdt geen recht op ontbinding van compensatie, tenzij onderdelen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De levering vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en waarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Oryza Rosa. Overschrijding van de tijdelijke levertijd geeft de klant geen recht op compensatie en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, behalve Oryza Rosa niet binnen 14 dagen na aanleiding daarvan te zijn aangemaand kan leveren of partijen helaas iets anders hebben besloten. Feitelijke levering De klant dient ervoor te zorgen dat de vaste levering van de door hem noodzakelijke producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, beïnvloed het product in 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, terwijl het product in ontvangst te nemen, deze door de expediteur cq bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebrekkige waarvan Oryza Rosa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele mislukte beschadigingen aan producten of de verpakking beëindigd aan het vervoer te melden aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan Oryza Rosa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Als u oplet dat de klant producten later beperkt dan de verbeterde leveringsdatum heeft, is het risico van een defect kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. Garantie De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie van materiaal. De garantie komt niet voor in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, ingewikkelde wijzigingen aan het product, nalatigheid van ondeskundig gebruik door de klant, en ook wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden bewezen. Het risico van verlies, beschadiging van diefstal van de producten die het zijn voorwerp van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, gewonnen in de macht van de klant komen of van een derde het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Vrijwaring De klant vrijwaart Oryza Rosa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de deur Oryza Rosa geleverde producten en/of diensten. Klachten De klant dient een door Oryza Rosa leverde een product of een dienst zo snel mogelijk te ontdekken op eventuele tekortkomingen. Beantwoord een geleverd product van zware dienst niet aan de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dan dient de klant Oryza Rosa daarvan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Oryza Rosa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo onzichtbare mogelijke omschrijving van de tekortkoming aan, zodat Oryza Rosa in staat is hiërarchisch te reageren. De klant dient aan te geven dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Als een klacht betrekking heeft op diverse werkzaamheden, kan dit er in elk geval niet toe leiden dat Oryza Rosa wordt vastgehouden, kan worden om andere werkzaamheden te moeilijkheden dan zijn opgelost. Ingebrekestelling De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk te maken aan Oryza Rosa. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Oryza Rosa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdaansprakelijkheid klant Als Oryza Rosa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige hoeveelheden die zij op grond van die overeenkomst aan Oryza Rosa verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Oryza Rosa Oryza Rosa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant indient en voor zover de schade wordt veroorzaakt door opzet van bewuste roekeloosheid. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit een verband met de uitvoering van een overeenkomst. Oryza Rosa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag de aansprakelijkheid heeft betrekking. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige oorzaak. Vervaltermijn Elk recht van de klant op voorwaarde van Oryza Rosa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet onduidelijk het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Oryza Rosa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard van geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Als de verplichtingen van Oryza Rosa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk zijn, kan het ontbinding pas optreden nadat Oryza Rosa in verzuim is. Oryza Rosa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel als Oryza Rosa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te voorkomen dat de klant is verplichtingen zullen niet volledig kunnen nakomen. Overmacht In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek levert dat een tekortkoming op van Oryza Rosa in de nakoming van enige reden ten aanzien van de klant niet aan Oryza Rosa kan worden toegerekend in een van de wil van Oryza Rosa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant wordt geheel of gedeeltelijk verhinderd of waarom de nakoming van zijn verplichtingen in redelijke-heid niet van Oryza Rosa kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie wordt ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, het voorkomen van vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Oryza Rosa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Oryza Rosa er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tien minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Oryza Rosa verkeert in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het beëindigen van de overeenkomst voor de uitvoering ervan overtuigd is dat de overeenkomst is opgelost te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst opgelost aan. Voorgaand deksel is niet van toepassing bij producten die zijn beperkt in een robuuste winkel. Wijziging algemene voorwaarden Oryza Rosa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen allemaal tijdelijk worden opgelost. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen Oryza Rosa zoveel mogelijk vooraf met de klant gekozen. Consumenten zijn gerechtigd bij een ongewenste wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Consumenten zijn gerechtigd bij een misleidende wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden beïnvloed zonder de indirecte schriftelijke instemming van Oryza Rosa. Deze verrassende gevolgen als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar duidelijk zijn, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een ingewikkelde nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een ingewikkelde die het indirecte in de buurt komt van wat Oryza Rosa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en exclusieve rechter Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oryza Rosa is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft.