algemene voorwaarden

Definities
1. Oryza Rosa: Oryza Rosa, gevestigd te Amsterdam, KvK-nr. 81820380.
2. Klant: de partij waarmee Oryza Rosa een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Oryza Rosa en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is en handelt voor privédoeleinden.
Toepasbaarheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oryza Rosa.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.
Prijzen
1. Alle door Oryza Rosa gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Oryza Rosa heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, vermeld in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Oryza Rosa niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift.
Monsters / modellen

Als de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten beantwoorden aan het monster of model. model.

Betalingen en betalingstermijn
1. Oryza Rosa kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant dient het volledige bedrag binnen, na levering, betaald te hebben.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Oryza Rosa de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim hoeft te stellen.
4. Oryza Rosa behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel adequate zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.
Gevolgen van te late betaling
1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Oryza Rosa gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties vanaf de dag dat de klant in verzuim is. , waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij eventuele schadevergoeding aan Oryza Rosa verschuldigd zijn.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Oryza Rosa haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Oryza Rosa op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Oryza Rosa, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Oryza Rosa te betalen.
Recht op terugvordering van goederen
1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Oryza Rosa het recht een beroep te doen op het recht van reclame met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
2. Oryza Rosa beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Oryza Rosa te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, op voorwaarde dat:
het product is niet gebruikt
het is geen product dat snel kan bederven het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden, de verzegeling moet nog intact zijn.
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 gaat in: op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.
3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Info@oryzarosa.com, desgewenst via het contactformulier dat kan worden ingevuld op de website van Oryza Rosa, www.oryzarosa.com.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Oryza Rosa te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Oryza Rosa deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen. , op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Oryza Rosa heeft teruggezonden.
2. De kosten voor retourneren worden door Oryza Rosa alleen vergoed als de volledige bestelling retour wordt gestuurd.
Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht
1. Oryza Rosa kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval de door Oryza Rosa aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van Oryza Rosa heeft betaald, tenzij de klant hiervoor voldoende zekerheid heeft gesteld. betalingen.
2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Oryza Rosa verschuldigd is.
3. Oryza Rosa is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om een ​​eventuele schuld aan Oryza Rosa te verrekenen met een vordering op Oryza Rosa.

Eigendomsvoorbehoud
1. Oryza Rosa blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Oryza Rosa uit welke overeenkomst met Oryza Rosa ook bestaat, inclusief claims ter zake van tekortkomingen in de prestatie.
2. Tot die tijd kan Oryza Rosa een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Oryza Rosa een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Oryza Rosa recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Oryza Rosa, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Oryza Rosa het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij een te late levering niet door Oryza Rosa tegenwerpen.
Bezorgings periode
1. Een door Oryza Rosa opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Oryza Rosa heeft ontvangen.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Oryza Rosa niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangespoord of partijen anders zijn overeengekomen.
Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een afgeleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen een notitie te laten opmaken door de expediteur c.q. bezorger. Bij gebreke waarvan Oryza Rosa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan Oryza Rosa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekeringsopslag
1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten geldt uitsluitend voor gebreken die het gevolg zijn van een foutieve fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant ligt. of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Vergoeding

De klant vrijwaart Oryza Rosa voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Oryza Rosa geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Oryza Rosa geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Oryza Rosa hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Oryza Rosa hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Oryza Rosa adequaat kan reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Oryza Rosa gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Kennisgeving geven
1. Een eventuele ingebrekestelling dient de klant schriftelijk aan Oryza Rosa te melden.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Oryza Rosa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheden van de Cliënt

Indien Oryza Rosa met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Oryza Rosa verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Oryza Rosa
1. Oryza Rosa is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Oryza Rosa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Oryza Rosa aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheid. deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Oryza Rosa vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Oryza Rosa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Oryza Rosa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Oryza Rosa in verzuim is.
3. Oryza Rosa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden Oryza Rosa goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. verplichtingen goed.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Oryza Rosa in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Oryza Rosa worden toegerekend in een van de wil van Oryza Rosa onafhankelijke situatie, waarbij de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Oryza Rosa kan worden verlangd.
2. De in lid 1 genoemde overmachtssituatie is tevens van toepassing – maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Oryza Rosa 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Oryza Rosa er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Oryza Rosa is in een overmachtssituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook al heeft zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel verkregen.
Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. Oryza Rosa heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Oryza Rosa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen.
Overdracht van rechten
1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Oryza Rosa niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oryza Rosa.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Oryza Rosa bij het opstellen van de voorwaarden terzake voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oryza Rosa gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Toeschrijving

Info@oryzarosa.com

Oryza Rosa